Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Edwin van der Sar Foundation

De Edwin van der Sar Foundation hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Edwin van der Sar Foundation houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij met deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als Foundation zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Edwin van der Sar Foundation
Jonckerweg 13
2201 DZ Noordwijk
071 – 760 00 76
info@edwinvandersarfoundation.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

De Edwin van der Sar Foundation verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een donateurschap of periodieke schenking, bij deelname aan evenementen van de Edwin van der Sar Foundation, het abonneren op onze nieuwsbrief, het indienen van een (aan)vraag of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van ons donateuren/adressen bestand en de financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze evenementen en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van onze contactpagina of direct contact met ons op te nemen via 071 - 760 00 76 / info@edwinvandersarfoundation.nl.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.m. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.


VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (denk bijvoorbeeld aan gebruikmaking van een derde partij voor het verzorgen van onze internet omgeving of financiële administratie).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Edwin van der Sar Foundation van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 071 – 760 00 76 of per e-mail via info@edwinvandersarfoundation.nl.

Er kan tevens te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor informatieberichten of direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek per e-mail te richten aan info@edwinvandersarfoundation.nl.

In onze nieuwsbrief die wij u sturen via e-mail is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via 071 – 760 00 76 of per via e-mail info@edwinvandersarfoundation.nl.